• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tỉnh ủy Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, đạt được những kết quả quan trọng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; điểm cầu Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: M.T 

Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai cho cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 và các văn bản chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, có trên 98% đảng viên tham gia học tập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" dùng cho cán bộ, đảng viên và tài liệu “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" dùng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ 3 nội dung học tập, làm theo và nêu gương; xác định được những công việc mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, có phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Đồng thời đưa vào kế hoạch giải quyết những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân quan tâm. Đa số địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng xong kế hoạch học tập và làm theo Bác. 

Để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn về “kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện các mô hình hay, hiệu quả để lan tỏa, nhân rộng, như: mô hình “Shop 0 đồng - làm theo gương Bác " ở huyện An Minh; mô hình bếp ăn từ thiện cho học sinh ở huyện Gò Quao; nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa", việc thực hiện nêu gương, việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm  ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, huyện Giồng Riềng, huyện Gò Quao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 ở một số cấp ủy còn còn chậm so với yêu cầu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng túng trong tổ chức triển khai thực hiện, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, thiếu chủ động, sáng tạo về cách làm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, thiếu tự giác trong nhận diện và khắc phục biểu hiện suy thoái. Một số nơi công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, nội dung và hình thức chậm đối mới, hiệu quả chưa cao... 

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vũng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan, nhất là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định những vấn đề hạn chế, yếu kém, nổi cộm, bức xúc, từ đó đề ra nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để giải quyết, gắn với tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hằng năm; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và các trang mạng xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư về “công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên". Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng vụ việc được dư luận quan tâm.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện nêu gương.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 3080

Tin liên quan