• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: là cơ quan tham mưu của Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh niên, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo và công tác quốc tế thanh niên. Làm thường trực của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh niên và công tác quốc tế thanh niên; những chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức và phát động phong trào của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh niên, cả thanh niên dân tộc, tôn giáo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phối hợp vận động thanh niên tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Thẩm định các văn bản về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác Hội Liên hiệp thanh niên trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban hội tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội tỉnh giao.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thưởng trực Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh niên, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo và công tác quốc tế thanh niên. Làm Thường trực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

- Tham mưu về công tác vận động đoàn viên thanh niên công nhân, đô thị, nông thôn, lực lượng vũ trang tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, sáng tạo trong lao động, sản xuất và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.
Điện thoại 02973.868.250
Email bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 Họ và tên: LẠI CHÍ NGUYỆN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: UVBCH, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0913404042

 

- Email: bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

Họ và tên: VÕ VĂN TÁNH

 

- Năm sinh: 1992

 

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0941.703.504

 

- Email: vovantanh0919@gmail.com

 

- Họ và tên: THẠCH THỪA

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0767.272776

 

- Email: bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

BBT
Số lần đọc: 39532