• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Sáng 12-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang hội nghị tổng kết chương trình phối hợp và ký kết quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Tỉnh đoàn Kiên Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên GIang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang và các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách,

pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang ký kết quy chế phối hợp các đơn vị về tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2025. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang cũng ký kết quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang giai đoạn 2023-2027, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2023-2028. 

Trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò chuyên trách, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang chủ động, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với các đơn vị nhằm phát triển người tham gia đạt chỉ tiêu giao. Phấn đấu đến 2025 có trên 95% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Giai đoạn 2019-2021, thông qua tuyên truyền, trách nhiệm của các cấp, ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được tăng cường; nhận thức cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ dân số trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 90% dân số, tăng 15,96% so năm 2016; người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 2,75% lực lượng lao động, tăng 1,44% so năm 2016; đạt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang giao, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết tháng 8-2023, toàn tỉnh Kiên Giang có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 92,78% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 86% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3% kế hoạch. Tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 83,85%. Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang và các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang ký kết quy chế phối hợp các đơn vị về tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2025. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang cũng ký kết quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang giai đoạn 2023-2027, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2023-2028.

Trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò chuyên trách, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang chủ động, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với các đơn vị nhằm phát triển người tham gia đạt chỉ tiêu giao. Phấn đấu đến 2025 có trên 95% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Giai đoạn 2019-2021, thông qua tuyên truyền, trách nhiệm của các cấp, ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được tăng cường; nhận thức cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ dân số trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 90% dân số, tăng 15,96% so năm 2016; người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 2,75% lực lượng lao động, tăng 1,44% so năm 2016; đạt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang giao, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết tháng 8-2023, toàn tỉnh Kiên Giang có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 92,78% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 86% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3% kế hoạch. Tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 83,85%. 

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 1433

Tin liên quan