• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Là cơ quan lãnh đạo tập thể thay mặt BCH Huyện đoàn giữa 2 kỳ hội nghị BCH có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội và công tác trọng tâm được thông qua BCH ; Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của BCH,  Huyện đoàn;  Chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; nghe báo cáo và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với xã, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc; Quyết định thành lập, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; Bộ phận thi đua khen thưởng; Ban tổ chức các hoạt động do Huyện đoàn tổ chức …;  Chuẩn y kết quả bầu cử BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư các xã, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc; Phân cụm thi đua và phân công cán bộ theo dõi chỉ đạo các xã, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc;  Chủ động làm việc với Tỉnh đoàn, Huyện uỷ, UBND huyện và các ngành về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào TTN; Thông qua kết quả đến các uỷ viên BCH Huyện đoàn và các xã, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc;  Xây dựng Đề án về việc sắp xếp tổ chức nhận sự chuyên trách cơ quan Huyện đoàn. Quyết định điều động, phân công, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý.

ĐIỆN THOẠI 02973.821026
EMAIL hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: HUỲNH MINH TRUNG

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Giồng Riềng

- Điện thoại: 0916.991921

- Email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                       

 

- Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC CẨM

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Giồng Riềng

- Điện thoại: 0855.997009

- Email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                        

 

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT NAM NGHỊ

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Giồng Riềng

- Điện thoại: 0915.546238

- Email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                        

 

- Họ và tên: TRIỆU SAN YÔ

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Giồng Riềng

- Điện thoại: 0919.878505

- Email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                       

 

- Họ và tên: PHAN THÚY ANH

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện đoàn Giồng Riềng

- Điện thoại:0772.139386

- Email: hdgiongrieng@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                        

 

Huyện đoàn Giồng Riềng
Số lần đọc: 1997