• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                               

Chức năng: Huyện Đoàn là tổ chức chính trị xã hội, với chức năng là đại diện cho Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, đoàn kết, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhiệm vụ: Huyện đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Lãnh đạo chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hoá các nghị quyết, của cấp trên.

ĐIỆN THOẠI 02973.836225
EMAIL hdchauthanh@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỘC

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành

 

- Năm sinh: 1988

 

- Số điện thoại liên lạc: 0919289231

 

- Địa chỉ email: nguyenlochdct@gmail.com                                                                                  

 

- Họ và tên: TRẦN HẢI ĐĂNG

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành

 

- Năm sinh: 1989

 

- Số điện thoại liên lạc: 0947499299

 

- Địa chỉ email: tranhaidang1989kg@gmail.com                                                                                  

 

- Họ và tên: DANH LỘC

 

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện Đoàn Châu Thành

 

- Năm sinh: 1990

 

- Số điện thoại liên lạc: 0386330117

 

- Địa chỉ email: danhloc90@gmail.com                                                                      

 

- Họ và tên: DANH NGỌC PHÁT

 

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện Đoàn Châu Thành

 

- Năm sinh: 1988

 

- Số điện thoại liên lạc: 0973598935

 

- Địa chỉ email: danhphat44@gmail.com   

                                                                                                                                                      

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ MAI

 

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện Đoàn Châu Thành

 

- Năm sinh: 1991

 

- Số điện thoại liên lạc: 0916272066

 

- Địa chỉ email: phammaikh91@gmail.com                                                                                    

                                                                            

 

Huyện đoàn Châu Thành
Số lần đọc: 1461