• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
​Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất giữa ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. ​

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin" chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Đảng ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đảng ra đời, khẳng định vị trí lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng đã tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, là một minh chứng hào hùng cho sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Đây là kết quả của 15 năm trực tiếp lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê nin được vận dụng ngày càng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn là thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. 

Với thắng lợi này, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập; Đảng ta từ hoạt động bí mật, trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước; nhân dân ta từ thân phận nộ lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám thành công còn góp phần quan trọng vào việc làm sụp đổ hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Đảng ta tiếp tụckhẳng định vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.  Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. Trong cuộc kháng chiến này, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn: kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, nhờ đó động viên cao nhất lực lượng toàn dân vào cuộc kháng chiến. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân ta. Chiến thắng này đã bảo vệ và phát triển các thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng miền Bắc, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp suốt gần một thế kỷ; tạo điều kiện xóa bỏ hoàn toàn giai cấp địa chủ, phong kiến. 

Chiến thắng này đã đi vào lịch sử thế giới, là một chiến công to lớn, đột phá thành trì của đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ. Thắng lợi đó đã làm sáng tỏ một chân lý: Một dân tộc dù nhỏ yếu, nhưng một khi đoàn kết đứng lên, kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác - Lênin để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

 Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Con đường phát triển của cách mạng nước ta lúc này được Đảng xác định là phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Đó là: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước; Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Với cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi này đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc". 

Sau năm 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua những khó khăn trở ngại, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã nghiêm khắc kiểm điểm, chỉ ra những yếu kém, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Năm nay, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là dịp toàn dân tộc Việt Nam hân hoan chào đón mùa xuân mới - Xuân Giáp Thìn 2024. Trong suốt 94 năm qua, Đảng không ngừng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn, mừng đất nước đổi mới, phát triển, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 477

Tin liên quan