• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức tác động, song Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ và tăng cường phối hợp với các ngành liên quan. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân". Ảnh: MT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, trong đó có một số văn bản mang tính chủ trương, định hướng lớn, như: Hướng dẫn về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; công văn chỉ đạo tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên; hướng dẫn về đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; công văn chỉ đạo tập trung tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kế hoạch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay... 

Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy được triển khai, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị trực tiếp triển khai, quán triệt, kết hợp với trực tuyến đến huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; những nơi có điều kiện thì chuyển tiếp đến cấp cơ sở; thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; thông qua các trang, cổng thông tin điện tử, Group Zalo, tạo mã QR code tài liệu tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực;chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và chỉ đạo quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân".

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước và của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 4/6/2021 về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; kế hoạch vận hành xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; công văn về tăng cường vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên trong tham gia mạng xã hội. Hàng năm, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội, báo chí, văn hoá - văn nghệ, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tiếp tục được nâng lên hiệu quả hoạt động. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ tỉnh trên mạng internet; cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, có định hướng của Tỉnh ủy đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc đưa Bản Thông tin Nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ tỉnh) và Bản tin Sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã tiết kiệm mỗi năm gần 2 tỷ đồng; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và tiện lợi hơn. 

Công tác khoa giáo ngày càng được tăng cường và tổ chức thực hiện có hiệu quả, với việc ký kết và thực hiện tốt kế hoạch, quy chế phối hợp với 11 cơ quan trong khối và phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khoá XII. Duy trì tổ chức tốt hội nghị giao ban các ngành trong khối khoa giáo hàng quý; phối hợp giải quyết, hoặc tham mưu, đề xuất giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc nổi lên của các ngành trong khối, như về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tình hình sắp xếp, quản lý, sử dụng biên chế của ngành giáo dục - đào tạo, ngành y tế...

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh cần quan tâm một số công việc chủ yếu sau đây:

Một là, chủ động tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức sơ kết các chuyên đề phục vụ hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấpnhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp 2020-2025; các tác phẩm, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp uỷ các cấp và lực lượng tuyên truyền viên cấp cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và năng lực công tác.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả việc tự nhận diện các biểu hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân".

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; trong đó tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm". Tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo để tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

Sáu là, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Tiếp tục củng cố nâng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn các cấp; kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập nổi lên của công tác tuyên giáo.

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023), là dịp để mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị. Từ đó, luôn xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộvà nhân dân trong tỉnh.

Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 1329

Tin liên quan