• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường, chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang , lãnh đạo các Đoàn khoa, Bộ môn và các chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nghị quyết của Đoàn cấp trên và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. 

- Nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương, Kế hoạch, Chương trình hoạt động của thanh niên trong nhà trường nhằm tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy trường, Đoàn trường và Đoàn cấp trên. Lãnh Đạo các Đoàn cơ sở tuân thủ và chấp hành Điều lệ Đoàn và quyết định một số vấn đề công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đoàn. Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo của ban thường vụ Đoàn trường. Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động thanh niên trong nhà trường. Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Điện thoại 0773. 926.936

 

- Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH DU

 

- Năm sinh: 1981

 

- Chức vụ: Bí thư

 

- Di động: 0942.313.239

 

- Email: nkdu@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN NGUYỆT TRƯỜNG

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: Phó Bí thư

 

- Di động: 0907.245.566

 

Email: nntruong@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: PHAN THÀNH RỚT

 

- Năm sinh: 1983

 

- Chức vụ: Phó Bí thư

 

- Di động: 01255.533.314

 

- Email: ptrot@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ HỮU HẠNH

 

- Năm sinh: 1988

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

 

- Di động: 0946.780.348

 

- Email: tthhanh@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN THANH TUYỀN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

 

- Di động: 0949.114.599

 

- Email: nttuyen@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: ĐẶNG VĂN CHƯA

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0902.555.254

 

- Email: dvchua@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGÔ TIẾN ĐẠT

 

- Năm sinh: 1994

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0947.758.283

 

- Email: ntdat@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HẢI

 

- Năm sinh: 1983

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0913.721.176

 

- Email: nhhai@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

 

- Năm sinh: 1994

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0946.771.228

 

- Email: ntdhuong@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN HỒ LỆ HUỲNH

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0939.348.949

 

- Email: nnlhuynh@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: ĐẶNG THÚY LIỄU

 

- Năm sinh: 1995

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 01863.912.014

 

- Email: dtlieu@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NHỨT

 

- Năm sinh: 1982

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0945.787.882

 

- Email: nhnhut@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN OANH

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0944.413.577

 

- Email: ntvoanh@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: DANH QUÝ

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0933.593.388

 

- Email: dquy@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: LƯU VŨ THÀNH

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0942.658.222

 

- Email: lvthanh@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: LƯU PHƯƠNG THÚY

 

- Năm sinh: 1982

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0916.282.585

 

- Email: lpthuy@caodangnghekg.edu.vn

 

- Họ và tên: PHẠM THU TRANG

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

 

- Di động: 0988.988.129

 

- Email: pttrang@caodangnghekg.edu.vn

 

 

 

Đỗ Xuân (tổng hợp)
Số lần đọc: 4565

Tin liên quan