• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: là cơ quan tham mưu của Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh niên, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo và công tác quốc tế thanh niên. Làm thường trực của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh niên và công tác quốc tế thanh niên; những chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức và phát động phong trào của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh niên, cả thanh niên dân tộc, tôn giáo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phối hợp vận động thanh niên tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Thẩm định các văn bản về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác Hội Liên hiệp thanh niên trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban hội tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội tỉnh giao.

Tổ chức bộ máy gồm Trưởng ban, 02 Phó ban, 01 cán bộ
Số lượng biên chế 04 người
Điện thoại 0773.868.250
Email bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: PHAN ĐÌNH NHÂN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: UVBCH, Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0913.821.026

 

- Email: dinhnhankg@gmail.com

 

- Họ và tên: TRẦN NGỌC LƯƠNG

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: UVBCH, Phó Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0916.967.557

 

- Email: ngocluong63@gmail.com

 

- Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: Phó trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0915.819.659

 

- Email: vitcolun118@gmail.com

 

- Họ và tên: HUỲNH LÊ YẾN OANH

 

- Năm sinh: 1991

 

- Chức vụ: Cán bộ Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0973.673.133

- Email: bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

Số lần đọc: 28864