• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Tỉnh đoàn về công tác vận động đoàn viên thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế-xã hội và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất công tác vận động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; giúp đoàn viên thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vốn vay học nghề, giải quyết việc làm và xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến thanh niên nông thôn. Phối hợpvận động thanh niên nông thôn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Thẩm định các văn bản về công tác vận động tham gia phát triển kinh tế-xã hội và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong đoàn viên thanh niên nông thôn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội tỉnh giao.

Tổ chức bộ máy gồm Trưởng ban, 01 Phó ban, 01 cán bộ 
Số lượng biên chế 03 người
Điện thoại 02973.876.904
Email bantnnt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: TRẦN HỒNG THÁI

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: UVBCH, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0919.437.470

 

- Email: althai1000@gmail.com

 

- Họ và tên: LẠI CHÍ NGUYỆN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Phó Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0913.404.042

 

- Email: nguyen.dulich@yahoo.com

 

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Cán bộ Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0907.711.709

 

- Email: nnphuongtrangkg@gmail.com

 

 

Số lần đọc: 28685