• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ( 11.03.2014)
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)
Video và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị ( 11.03.2014)
Theo Hướng dẫn số 19 HD/TĐTN ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang về việc "Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên"