• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 29/9/2016, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã chính thức ban hành Kế hoạch số 527- KH/TWĐTN-BTG về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021.
Để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo và thực hiện một số vấn đề có tính nguyên tắc như sau:

Một là, các cấp bộ đoàn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, là việc làm thường xuyên, liên tục của Đoàn và thanh thiếu nhi. Trong việc tổ chức thực hiện phải thể hiện rõ trách nhiệm của từng cấp bộ đoàn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Việc triển khai kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trực tiếp là đồng chí Bí thư thứ nhất chỉ đạo; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc do Ban Thường vụ, trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo.

Hai là, thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, với các chủ trương lớn về giáo dục thanh thiếu nhi đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tới nay, với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thanh thiếu nhi. Các giải pháp thực hiện Chỉ thị cần được triển khai sớm, đồng bộ, thường xuyên được đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ba là, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ đoàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; xác định các tiêu chí sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đoàn viên.

Chi tiết Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021 xem tại đây:

Theo doanthanhnien.vn/ĐX
Số lần đọc: 6682

Tin liên quan