• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V và Quyết định số: 42/QĐ-BNV ngày 26/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội LHTN Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ như sau:

Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HỘI VIÊN VÀ THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM

I. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HỘI VIÊN
1. Việc công nhận thanh niên vào Hội
a. Nam, nữ thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, bao gồm cả thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động, công tác ở nước ngoài có các điều kiện:
- Tán thành điều lệ Hội;
- Tự nguyện gia nhập Hội;
- Tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức của Hội và thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của hội viên đều được xét công nhận vào Hội.
Những người quá 35 tuổi nếu có nguyện vọng và ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Hội vẫn được kết nạp vào Hội.
b. Những thanh niên sau đây không xem xét công nhận vào Hội:
 - Đang trong thời gian thi hành án phạt tù, giáo dục cải tạo tập trung, cải tạo không giam giữ, đang trong thời gian tạm giam, tạm giữ, bị hạn chế một số quyền công dân.
 - Mắc bệnh tâm thần.
c. Quy trình công nhận hội viên:
 - Các cấp bộ Hội truyên truyền, giới thiệu về Hội LHTN Việt Nam cho thanh niên.
 - Thanh niên đề đạt nguyện vọng gia nhập Hội với chi hội trưởng, chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) hoặc đội, nhóm trưởng bằng đơn hoặc ghi tên vào danh sách gia nhập Hội.
 - Đại diện chi hội, Ban chủ nhiệm CLB, đội, nhóm trưởng xem xét và lập danh sách báo cáo lên Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp.
 - Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận hội viên mới theo danh sách chi hội, CLB, đội nhóm đề nghị (trong trường hợp chưa có con dấu thì đóng dấu xác nhận của Ban chấp hành Đoàn cùng cấp hay của Ủy ban Hội cấp trên).
 - Tổ chức lễ công nhận Hội viên theo Nghi thức Hội.
 d. Việc xóa tên và rút tên trong danh sách hội viên:
 - Hội viên rút tên trong danh sách hội viên khi hết tuổi Hội hoặc không có nguyện vọng hay điều kiện tham gia sinh hoạt Hội. Trước khi rút tên phải báo cáo với chi hội, CLB, đội nhóm và bàn giao xong các công việc mà hội viên có liên quan đến tổ chức Hội.
 - Hội viên không tham gia sinh hoạt hoặc không đóng Hội phí theo quy định của Điều lệ Hội và Hội cơ sở mà không có lý do chính đáng thì chi hội, CLB, đội nhóm xem xét quyết định xóa tên trong danh sách hội viên, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp.
 - Đối với chi hội, CLB, đội nhóm khi bị giải thể thì Ủy ban Hội cấp trên giới thiệu hội viên có nhu cầu nguyện vọng về sinh hoạt tại chi hội, CLB, đội, nhóm phù hợp.

 2. Quyền đề cử, ứng cử của hội viên
 a. Quyền đề cử:
 - Tại Đại hội, Hội nghị toàn thể, mọi hội viên đều có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn để hiệp thương cử vào Ủy ban Hội và hiệp thương làm đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội cấp trên; Đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn để hiệp thương vào Ủy ban Hội hoặc đề cử đại biểu chính thức vào danh sách hiệp thương cử là đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội cấp trên (người đề cử có trách nhiệm cung cấp thông tin, phiếu nhận xét, sơ yếu lý lịch của người được đề cử cho đoàn Chủ tịch Đại hội).
 - Các ủy viên Ủy ban Hội có quyền đề cử ủy viên Ủy ban Hội để hiệp thương vào các chức danh lãnh đạo của Hội.
 - Khi đề cử người vào danh sách hiệp thương cử làm ủy viên Ủy ban Hội (đối với người được đề cử không phải là đại biểu của Đại hội), người đề cử phải cung cấp hồ sơ (đơn đề cử, sơ yếu lý lịch, nhận xét của Ủy ban Hội cấp cơ sở) của người được đề cử cho Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội.
 b. Quyền ứng cử:
 - Mọi hội viên đều có quyền ứng cử để được các cấp Hội hoặc tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử để hiệp thương cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.
 - Hội viên không phải là Đại biểu của Đại hội, Hội nghị đại biểu, nếu ứng cử vào Ủy ban Hội các cấp phải gởi đến Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội, Hội nghị đại biểu đơn xin ứng cử, sơ yếu lý lịch và nhận xét của Ủy ban Hội cơ sở nơi mình đang sinh hoạt trong vòng 15 ngày trước khi họp Đại hội, Hội nghị.
 - Tại Đại hội toàn thể, mọi hội viên có quyền ứng cử để hiệp thương cử làm đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên. Tại Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu, đại biểu chính thức có quyền ứng cử để hiệp thương cử làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu hay Hội nghị đại biểu Hội cấp trên.
 - Ủy viên Ủy ban Hội các cấp có quyền ứng cử để hiệp thương vào các chức danh lãnh đạo các cấp của Hội.

 3. Việc quản lý hội viên
 - Tổ chức cơ sở của Hội phải có sổ ghi danh sách hội viên (có mẫu chi tiết tại phần phụ lục).
 - Hội thường xuyên giao nhiệm vụ của Hội cho hội viên.
- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ giao cho hội viên, chi hội, CLB, đội, nhóm tổ chức đánh giá biểu dương, khen thưởng những hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời góp ý với những hội viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hội viên danh dự của Hội
a. Việc công nhận:
 - Mục đích của việc công nhận “Hội viên danh dự” đối với các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm… nhiệt tình, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của tổ chức Hội là nhằm tăng thêm sự ủng hộ tinh thần, vật chất cho Hội và huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia giáo dục thanh niên, góp phần mở rộng ảnh hưởng của Hội trong xã hội.
 - Tổ chức Hội các cấp có quyền công nhận hội viên danh dự của Hội. Việc công nhận hội viên danh dự được quyết định bằng văn bản và công bố trong cuộc họp của tổ chức Hội. Dịp công bố tốt nhất là trong các buổi hoạt động tập trung có ý nghĩa, trong Đại hội, hoặc các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống của Hội (15 tháng 10).
 - Ủy ban Hội các cấp có thể mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành làm Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội danh dự. Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhân chức danh danh dự.
b. Quyền và nhiệm vụ của hội viên danh dự:
 Hội viên danh dự có quyền:
 - Được cấp thẻ hội viên danh dự.
 - Tham gia sinh hoạt, hoạt động của Hội.
 - Thảo luận góp ý kiến của mình về công việc của Hội và phong trào thanh, thiếu niên.
 - Khi không còn nguyện vọng làm “Hội viên danh dự” thì trao đổi trước với tổ chức Hội và giải quyết xong các việc có liên quan tới tổ chức Hội.
 Hội viên danh dự có nhiệm vụ:
- Tôn trọng điều lệ Hội.
 - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình công tác Hội và tham gia các hoạt động của Hội khi có yêu cầu, có điều kiện.
 - Góp phần tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong thanh, thiếu niên và xã hội trên cơ sở uy tín và hoạt động cụ thể của mình.

 5. Hướng dẫn tổ chức lễ công nhận hội viên mới
 a. Ý nghĩa:
 Thanh niên được công nhận là hội viên Hội LHTN Việt Nam, hay thành viên các loại hình sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Hội (câu lạc bộ, đội, nhóm…) là kỷ niệm đáng được ghi nhớ, trân trọng, tự hào với danh hiệu của mình, đồng thời đó cũng là sự nhận biết giữa hội viên với nhau, giữa hội viên với thanh niên.
 b. Thủ tục công nhận hội viên:
 - Thanh niên tham gia sinh hoạt, thực hiện các chương trình, công việc của chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm… đạt được những kết quả nổi bật, có đơn xin gia nhập Hội, được tập thể tín nhiệm, giới thiệu của đại diện chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm… lên Ủy ban Hội cơ sở (xã, phường, nơi có tổ chức Hội) hoặc Ban Thường vụ Đoàn cơ sở (nơi chưa có tổ chức Hội cấp xã, phường) xem xét ra Quyết định công nhận hội viên. Thời gian xem xét và ra quyết định công nhận không quá 10 ngày từ khi nộp đơn xin gia nhập Hội.
 - Việc giới thiệu thanh niên để đề nghị công nhận hội viên phải được sự tín nhiệm đa số của đại diện tập thể thanh niên giới thiệu; song phương pháp tiến hành hết sức nhẹ nhàng, tế nhị, tạo sự tự giác, thoải mái và gây ấn tượng tốt cho thanh niên. Do đó việc chọn thanh niên để đề nghị kết nạp vào Hội phải xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra tập thể thanh niên trao đổi, thống nhất.
 c. Tổ chức lễ công nhận:
 Bước chuẩn bị:
 - Tổ chức lễ công nhận thanh niên vào Hội phải thật gọn nhẹ, có thể chọn thời điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Hội, nhân chuyến hoạt động du khảo, về nguồn, ngày ra quân làm công trình…
 - Địa điểm không nhất thiết ở trong hội trường mà có thể ở địa điểm làm công trình, nơi du khảo, về nguồn, hoạt động dã ngoại…
 - Nơi tổ chức lễ công nhận hội viên mới có điều kiện trang trí cờ Tổ quốc, ảnh Bác, biểu trưng của Hội, băng rôn hoặc khung bảng… ghi dòng chữ “Lễ kết nạp hội viên mới” (nếu có điều kiện).
 Chương trình lễ công nhận:
 - Mở đầu buổi lễ bài hát các bài hát tập thể.
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - Chào cờ, hát Quốc ca, Hội ca (thực hiện theo nghi thức của Hội).
 - Một đại diện Ban điều hành chi hội (câu lạc bộ, đội, nhóm…) giới thiệu tóm tắt về các thanh niên được đề nghị công nhận hội viên và đọc quyết định công nhận, gắn huy hiệu Hội, trao thẻ hội viên hoặc giấy chứng nhận là hội viên (nếu có).
 - Hội viên mới tuyên thệ (nếu công nhận nhiều hội viên cùng lúc thì cử đại diện thay mặt tuyên thệ). Nội dung tuyên thệ:
"Vinh dự là người hội viên Hội LHTN Việt Nam, trước tập thể chi hội (câu lạc bộ, đội, nhóm) tôi (chúng tôi) xin hứa:
* Là công dân tốt của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
* Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, giữ gìn uy tín và thanh danh của Hội”.
 Khi đọc xong hô “Xin hứa”.
 - Đại diện chi hội (câu lạc bộ, đội, nhóm) chúc mừng đón chào hội viên mới và giao nhiệm vụ. Phát biểu cảm tưởng hội viên mới.
 - Tuyên bố kết thúc buổi lễ.
(Có mẫu Quyết định công nhận hội viên mới tại phần phụ lục tham khảo)

II. THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA HỘI
 1. Đối tượng, điều kiện, thủ tục công nhận thành viên tập thể của Hội
 Thành viên tập thể của Hội bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt động của Hội; Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam; các đội hình thanh niên xung phong, các tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích; các tổ chức thanh niên Việt Nam ở ngoài nước tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nếu tán thành Điều lệ Hội được Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội xét công nhận.
 Điều kiện để trở thành thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam:
 - Là tổ chức thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 - Là tổ chức hợp pháp được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cho phép hoạt động.
 - Tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia là thành viên tập thể của Hội.
Thủ tục công nhận thành viên tập thể:
 - Tổ chức thanh niên làm đơn đề nghị, kèm theo các tư liệu cơ bản về tổ chức mình, gửi Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội.
 - Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội xem xét ra quyết định công nhận nếu đủ điều kiện.

 2. Quan hệ giữa Hội và thành viên tập thể của Hội
a. Quan hệ giữa các thành viên tập thể:
 Điều 9 chương III Điều lệ Hội quy định: “Quan hệ giữa các thành viên của Hội là quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung”, cụ thể:
 - Hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động:
 + Các thành viên tập thể có trách nhiệm và có quyền đề xuất chương trình hoạt động của tổ chức mình trong chương trình chung của Hội.
 + Các thành viên tập thể dân chủ bàn bạc, thảo luận và hiệp thương thống nhất chương trình hành động chung.
 + Phối hợp đóng góp nhân lực, tài chính để thực hiện chương trình.
 + Các thành viên tập thể có trách nhiệm tham gia toàn bộ hay một phần các chương trình hoạt động của Hội; cổ vũ các thành viên khác tham gia vào các chương trình mà tổ chức mình không có điều kiện tham gia.
 - Hiệp thương, chọn cử đại diện của tổ chức mình vào Ủy ban Hội ở các cấp:
 + Phát biểu ý kiến của mình trong quá trình hiệp thương để xây dựng đề án tổ chức (tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…) Ủy ban Hội các cấp.
 + Chủ động lựa chọn đại diện của mình để giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo của Hội theo cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng đã hiệp thương thống nhất. Việc thay đổi hoặc rút tên đại diện tổ chức thành viên trong Ủy ban Hội cấp nào phải được Ủy ban Hội cấp đó thảo luận, thống nhất đề nghị cấp trên trực tiếp công nhận và thông báo cho Ủy ban Hội cấp dưới, các tổ chức thành viên biết.
 b. Quan hệ giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam:
 Điều 9 chương III Điều lệ Hội quy định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên tập thể có vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt động của Hội”, cụ thể:
 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam:
 + Định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của Hội thông qua Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn các cấp.
 + Lựa chọn và phân công cán bộ, đoàn viên đủ năng lực và phẩm chất để hiệp thương chọn cử vào làm nòng cốt trong Ủy ban Hội cùng cấp cũng như làm nòng cốt trong các tổ chức cơ sở của Hội.
 + Tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội thực hiện tốt các chương trình hoạt động theo các mục tiêu đã thống nhất.
 + Đoàn chủ động tổ chức các hoạt động và huy động đoàn viên tham gia tích cực vào vào các chương trình chung do Hội tổ chức. Cán bộ, đoàn viên phải tích cực, gương mẫu trong các hoạt động của Hội.
 - Hội LHTN Việt Nam với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
 + Hội lấy định hướng chính trị, tư tưởng của Đoàn làm cơ sở để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và mở rộng hoạt động của Hội.
 + Tôn trọng vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 + Vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng các chương trình, phong trào do Đoàn phát động.
 + Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thông qua việc chủ động đóng góp ý kiến vào các chủ trương công tác của Đoàn và xây dựng chương trình hoạt động thống nhất chung, giới thiệu các hội viên tích cực, có nguyện vọng, đủ tiêu chuẩn vào Đoàn để Đoàn xem xét kết nạp và đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội.
Phần 2
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC CỦA HỘI

 I. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 Điều 12 Điều lệ Hội quy định: “Hội LHTN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết; chân thành tôn trọng lẫn nhau; hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động”. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:
 1. Mọi thanh niên tham gia vào tổ chức và hoạt động của Hội trên cơ sở tự nguyện.
 2. Mọi cán bộ, hội viên, thành viên tập thể của Hội bàn bạc, hiệp thương dân chủ, đoàn kết chân thành tôn trọng lẫn nhau, thống nhất khi quyết định các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, khi chọn cử vào các chức danh lãnh đạo của Hội ở các cấp và đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội cấp trên.
 3. Mọi cán bộ, hội viên, thành viên tập thể của Hội có trách nhiệm đề xuất, bàn bạc dân chủ để thống nhất chương trình hoạt động của Hội, hợp tác bình đẳng đóng góp nhân lực, tài chính để thực hiện chương trình đã hiệp thương thống nhất.

 II. VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP
 1. Trách nhiệm của Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội
 Chuẩn bị mọi mặt cho việc tổ chức Đại hội. Quyết định đề án tổ chức Đại hội; Đề án số lượng, cơ cấu đại biểu; Đề án xây dựng Ủy ban Hội khóa mới và giao lại cho Đoàn Chủ tịch (đối với TW Hội), Ban Thư ký (đối với cấp tỉnh), Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (đối với cấp huyện và xã) để tiến hành hiệp thương thống nhất với Đoàn cùng cấp; Báo cáo cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện công việc chuẩn bị tiến hành Đại hội.

 2. Đại biểu của Đại hội
 - Tư cách và trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội: Đại biểu dự Đại hội các cấp (không kể Đại hội toàn thể hội viên ở cơ sở) là những người tiêu biểu cho các tầng lớp thanh niên, được tín nhiệm cử thay mặt hội viên, thanh niên đi dự, tham luận và quyết định các vấn đề của Đại hội. Do vậy đại biểu có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận, sáng suốt quyết định các nội dung của Đại hội, đồng thời tiếp thu đầy đủ nội dung Đại hội về báo cáo lại với Ủy ban Hội và hội viên, thanh niên ở địa phương đơn vị mình.
- Số lượng đại biểu: Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội quyết định số lượng đại biểu phù hợp với khả năng tổ chức, điều kiện thực tế và ngân sách cho phép.
- Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội quyết định Đề án số lượng, cơ cấu, phân bổ đại biểu. Việc phân bổ đại biểu cần dựa trên các yếu tố: số lượng hội viên, số lượng tổ chức Hội trực thuộc, số lượng thanh niên, tính đặc thù của đơn vị và tổ chức… sao cho vừa có số lượng hợp lý vừa có cơ cấu thích hợp, thể hiện tính mặt trận rộng rãi của các tầng lớp thanh niên.
- Thành phần đại biểu tham dự Đại hội, Hội nghị đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Hội đương nhiệm cùng cấp; đại biểu do Ủy ban Hội cấp dưới cử đi; các tổ chức thành viên hiệp thương chọn cử; các cá nhân tiêu biểu hoặc cá nhân đại diện cho ngành, lĩnh vực do các ngành, cơ quan, đơn vị hiệp thương giới thiệu và đại biểu chỉ định.
- Đại biểu là ủy viên đương nhiệm của Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội. Các đại biểu là Ủy viên Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội sinh hoạt hoặc công tác ở đơn vị nào là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu đó.
- Hiệp thương chọn cử đại biểu căn cứ vào đề án số lượng và thành phần, cơ cấu đại biểu dự Đại hội do Ủy ban Hội cùng cấp quyết định, Thường trực Hội cấp triệu tập Đại hội có công văn đề nghị cơ quan, đơn vị hiệp thương giới thiệu làm đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
- Đại biểu chỉ định: Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội được quyền chỉ định một số đại biểu có uy tín và ảnh hưởng tích cực đến phong trào thanh niên đi dự Đại hội. Số lượng đại biểu chỉ định không được vượt quá 10% so với tổng số đại biểu triệu tập.
- Đại biểu dự khuyết: Đại hội, Hội nghị đại biểu quyết định số lương và tiến hành hiệp thương chọn cử đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt không dự Đại hội Hội cấp trên. Việc cử đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức do Thương trực Ban thư ký Ủy ban Hội (đối với cấp tỉnh và tương đương), Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội (đối với cấp huyện, xã và tương đương) quyết định.

3. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội
Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký do Ban Tổ chức của Đại hội Ủy ban Hội đương nhiệm hiệp thương giới thiệu và Đại hội quyết định có các nhiệm vụ sau:
a. Đoàn chủ tịch:
- Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội quyết định.
- Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận các báo cáo của Ủy ban Hội, quyết định phương hướng, chương trình hành động của Hội và những vấn đề có liên quan.
- Chủ trì việc hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới; hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên (nếu có).
- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội.
- Quyết định lưu hành tài liệu, kết luận các vấn đề của Đại hội, Hội nghị.
- Tổng kết Đại hội.
b. Đoàn thư ký Đại hội:
- Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp các ý kiến phát biểu và biểu quyết.
- Dự th

Số lần đọc: 3777

Tin liên quan